What is Game Optimizing Service

Kaadastara lafa naannoo oromiyaa

Jan 01, 2016 · dhuguuginsa Sanyii ta’uu aaddunyaan nuuf haa hubatu ‘’ jechuun mormii jabeessuun itti fufan. your username. edu is a platform for academics to share research papers. Hiika Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee labsii kana keessatti: 1) "Naannoo" jechuun naannoo Oromiyaa ti. Sababa kanaan kan ka`e galii argachuuf jecha invastimantii lafa qonnaa isaa irratti hundeffameen waardiyyaa ta`uuf dirqama. pdf: 18/1989. 65/1995 Irra Deebiin Fooyyessuuf Bahe Labsii lakk. "Mootummaan naannoo Oromiyaa madda rakkoo kanaa fi fedhii dudduuba jiru garee qoratu hundeessee hojjataa jira, dhiyootti uummataaf ifa goona," jedhan Obbo Addisuu Araggaa. 181 /2008 µ jedhamee waamamuu QLGDQGD·D 2. Karaa bal'ina lafaatiin biyyoota Afrikaa 50 keessaa sadarkaa 18ffaa irratti argamti. Mata Duree Labsiin kun "Labsii Naannoo Oroomiyaa tti kiraa itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii qon- naa murteessuuf bahe jafer ali: finfinneen handhura oromiyaa taatullee addiis ababa ammoo godaannisa gabrummaati Qabeenya uumaa hunda keeysaa bu’urri guddaanii fii fiinxeen lafa hoggaa tahu oromooniis qabeenya uumaan badhaafame keeysaa guddichi lafuma isaati. ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. 01,2015 Mootummaan naannoo Oromiyaa labsii master Pilaanii Finfinnee, ummanni Oromoo baldhinaan mormaa jiruu fi wareegama itti kanfalaa ture irra diddibee Caffee Oromiyaan ragaasisuuf deemaa jira. bosoma naannoo Oromiyaa keessatti argamu ta’ee kanaan dura kan daangeffamee fi kan hin daangeffamiin , kunis bosona lafa muka ixaanaa, muka haphee, laaftoo sululaa, shimala gammoojjii, leemana, bosona laga qarqaraa fi kan kana fakkaatu dabalata. 3/1987 Fooyyessfuuf Labsiibahe . Har’s borus galii Oromiyaa keessaa bahu dhuunfachuu baannaan mootummaan naannoo sanii rakkoo diingdee gonkumaa furuu hin danda’au ===== Qabeenya Oromiyaa Saamsisaa Hoji-dhabdummaa Hir’isuun hin dandayamu. Manni Maree Paartilee Siyaasaa Oromiyaa nageenyaf hojjechuun murteessadha jedhe [OBN 13 04 2010] Nageenyi biyyaa akka fala argatu hundumtuu tumsuu qaba jedhe Manni Maree Paartilee Siyaasaa Naannoo Oromiyaa. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. 2. Baayyinni ummata Oromiyaa miliyoona 40tti tilmaamama. Ani barataa saayinsii hawaasaati, mee baratoonni barnoota saayiinsii uumaama barattan na gargaara reeshoo magaalota gurgurdoo Itoophiyaa keessaa Amaara, Tigiree fi Oromoo adda naaf baasa. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii Guyyaa haaroomsa naannoo keenyaafi biyya keenyaatiif bu’uurri amansiisaan itti lafa kaa’ameedha. Labsii Bulchiinsa Invastimantii Oromiyaa Fooyyeessuuf Bahe Gandaa Murteessuuf Bahe : labsii Lak 18 Bara 1989. Bara kana kanas buaalee argaman daran itti Aug 31, 2010 · Oromiyaa daandii misoomaa qabsiifne jechuun bookkisu. (BDhKMNO Muddee 15,2012) - Bakka bu'aan komishiinaraa komishiinii naamusaa fi farra malaammaltummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetuu Hundumaa Hasaa Kabaja Guyyaa farra malaammaltummaa irratti taasisaniin "malaammaltummaan rakkoo akka Addunyaatti mul'atu waan ta'eef waliin irratti qabsaa'uu qabna jedhan. Gurraandhala 14, 2017 Dec 30, 2019 · Home Yaada Bilisaa Kiristaanaafi Islaama: Amantiilee bara dheeraaf nagaan waliin jiraatan Ijaarsa seeraan alaa, lafa weeraruuf Magaalaa Finfinnee keessatti dhoksaanis ta’ee golgaa hooggansa ittigaafatamummaa dagataniin raawwatame diiguuf Bulchiinsi magaalaa Finfinnee qorannoo barbaachisu xumuruusaa beeksise. Seenaa Gabaabaa Hundeeffama komishiinii Poolisii Oromiyaa. OROMO LIBERATION FRONT (Ibsa ABO)Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa-dabraan ummata Oromoo fi cunqurfamtoota Impaayerattii keessaa biroo diinagdee fi siyaasaan moggeessuuf saamicha lafaa akka imaammatoota isaanii keessaa isa tokkootti dhimma itti bahan. Mar 06, 2019 · Kondominiyeemii lafa uummata Oromoo irra dhaabbate, Kan ilmaan Oromoo miskiina buqqaasee beelaaf kalaale dhibbantaa 50% saboota biroof hirra jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa lallaba gidduu kana miidiyaan taasisaa jiru cimsinee balaaleffanna. Keewwata 2 Daangaa Oromiyaa Naannoon Oromiyaa: 1) Qubsuma lafa wal qabate, kan uummanni Oromootiifi uummatoonni Oromiyaa keessa jiraachuu filatan kan birootiis irra qubatan ta’ee; Hojii lafa magaalaa bakka adda addaatti bifa bittinnaa’aa ta’een hojjatamaa ture qaama mootummaa of danda’ee mis-oomaafi manaajimantii lafa magaalaa ir-ratti hojjatu hundeessuun barbaachisaa waan ta’eef; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe, Labsii Lak. Gatluak Tut Kon Fortune’itti kan hime. 17/1993 Dambii Lafa Magaalota Naannoo Oromiyaa keessatti Liiziidhaan Kennamuufi Kiraan Bulu Murteessuuf Bahe lakk. Labsii Bulchiinsa Faayinaansii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Akkuma hordofaa jirtan mootummaa Wayyaanee gaafii lafa ofii Oromoon gama nagayaatin gaafachaa jiru humnaan cabsuuf murteessee pin FBC - Preezdaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa; Muktaar Rakkoowwan Qabiyyee Lafa Baadiyyaa Faayidaa Uummataatiif Gad-lakkisiisuunWal-qabatanii Jiran Haala Qabatamaa Naannoo Oromiyaa. 3) “Mootummaa” jechuun Mootummaa Naannoo Oromi-yaati. Bal'inni lafa ishees kiiloo meetra kaaree 600,000 (kuma dhibba jaha) olitti shallagama. ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Guddina ‘Addis Ababaaf’ Oromoon buqqa'ee baduu hin qabu! "Obsi cunqurfamootaa roorroo warra isaan cunqursuu gabbisa!!" Akeekni barruu kanaa seenaa Finfinne (Addis Ababa) katabuuf osoo hin taahin, waamicha dirmannaa Waldaan Maccaa fi Tuulama sagantaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota Finfinne irra buqqisuuf qabu ilaalchisee iyyata addunyaatti dabarse irratti yaada kennachuuf. _/2008" jedhamee waamamuu ni danda'a. Lixaan_ Naannoo Beenishaangul Gumuz, Naannoo Gaambeellaa fi Sudaaniin kan daangeffamu dha. Oromiyaa waa hundaan badhaate ijaaruuf xiiqiin hojjetamaa jira ===== Mootummaafi ummanni Naannoo Oromiyaa Oromiyaa waa hundaan misoomteefi guddatte ijaaruun jijjiirama biyyattiitti eegalame ceesisuuf xiiqiin hojjetamaa akka jiru Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannichaa beeksise. 6K likes. Yeroo Labsiin kun hojii irra itti Oolu Labsiin kun Caamsaa 3/1989 irraa jalqabee hojii irra kan oolu tala. Mootummaa Naannoo Oromi-yaa Fooyya’ee Bahe, Labsii Lak. Gurraandhala 14, 2017 Wayyeessaa Xibbiquutiin. Haa ta’uu gaaffiin sabbontota Oromoo yeroo baayyee yoo ka’ees Wayyaaneen akka nama gurraa hin qabneetti gaaffii kana jalaa callisaa kunoo waggaa 19 darbe. 46/1994 Keewwata 49(3)(a) tiin Labsiin kanatti aanu labsameera. 344 ol hojiirra oolchuuf Biiroo Maallaqaafi Walta’insa Dinagdeefi Waldaa Aksiyoona Liqiifi Qusannoo Oromiyaa jidduutti Kibxata darbe waliigalteen mallatteeffame. And, it found that expropriation process in Oromia is encircled by execution as well as legal problems. Labsiin kun "Labsii Magaalota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. Gaafii ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaawwaman kan baratanii hojii-dhablee ta’anii taahan osoo jiranuu maaliif dhalattoonni biraa dursa naannoo Oromiyaatti argatu jedhuuf deebiin hin jiru. koree ayyaana yaadannoo waggaa 50-ffaa qabsoo hidhannoo – oromiyaa (1963) September 15, 2013 25 Open letter to Dawuud Ibsa, chairman of OLF National Council: a call for your immediate and unconditional resignation Kaabineen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa walga’ii idilee bara hojii 5ffaa waggaa 5ffaa isaa kaleessaa Fulbaana 07, 2012 geggeessera. Duudhaalee · Itti gaafatamummaa · Iftoomina · Tajaajila gahuumsa qabu · Qophaa’ina fi jijjirama Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Kanaafuu Obbo Lammaafaan yoo dhuguma hidda rakkoo hoji-dhabdummaa dargaggoo Oromoo hir’isuudhaaf fedhii qabaatan, tarkaanfiin dura fudhachuu qaban qabeenya Oromiyaa keessa jiru harka mootummaa naannootti Feb 17, 2014 · Lafa qonnaa isaa dhabe taanaan oomisha oomishuu hin danda`u. Kuun kan ta’ee irra caalaan sababa waldhabbii fi walitti buu’insa dangaa oroomiyaa fi Soomaalee Itiyoophiyaa gidduu umameetini. Aangoo fi Gahee Hojii Biiroo Bulchiinsa fi Ittifayyadama Lafa Oromiyaa . Invastimantiitiif Ta'u Murteessuuf Bahe Lakk. 7 Guyyaa haaroomsa naannoo keenyaafi biyya keenyaatiif bu’uurri amansiisaan itti lafa kaa’ameedha. meeshaa Mootummaan Federaalaa gara biraa irraa fidate fakkeessee falammii hin barbaachisneef karaa bane. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. Kanaafuu, ayyaanni injifannoo caamsaa diigdamaa ayyaana guyyaa bilisummaa sabootaafi sablammoota biyyaa keenya ummata Oromoo dabalatee ummatoonni biyya keenyaa hundi waggaa waggaan injifannoolee bu’uuraa adda addaatiin miidhagasanii gammachuu Dambiin kun ´'DPELL*XUPDD·LQVD Waldaa Ijaarsa Mana Jireenyaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk . your password Akka maddeen odeeffannoo mul’isaniitti, gandoota Aanaa ciinaaksaanii 6 naannoo Oromiyaa jalatti dangeeffamuf murteeffatan gara naannoo sumaalee jalatti akka dangeessuuf yaalama jira Qondaltooni humna waraanaa Waayyaannee fi naannoo Sumaalee jirattoota gandoota jahan naannoo Oromiyaa irra kutuun naannno sumaaleef kennuuf yaadame kanniin dubbisuu wayita dhaqan Jirattoonni Aanaa Ciinaaksaan Jiraatan naannoo Nifaas Silki laaftoo tokko akka jedhanitti lafti har’a Finfinnee jala galchan tuni lafa Oromiyaa turte. Laftii dheedumsaa kunniin harka caalaan kan ofi keessaa qabani marga savaanaa naannoo tiroppikaalii lafa marraa banamaa fi mukkeen gugurdoon kan uwwifamaniidha. HAALA QABATAMAA NAANNOO OROMIYAA 1 Alamaayyoo Waggaarii Nadhaa* ABSTRACT This article explores legal as well as execution problems relating to the process of rural and urban land expropriation in Oromia regional state. Seenaa Duubaa. Bosona Ummataa jechuun” Apr 21, 2014 · Finfinneen mootummaa naannoo Oromiyaa jala galuu qabdi-Finfinneen lafa Oromooti; magaalaa guddoo Oromiyaati! 7. Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ti. ‏‏٣٢٬١٠٨‏ تسجيلات إعجاب · يتحدث ‏٢٥١‏ عن هذا‏. Kanarraa ka' unis tarkaanfiin jalqabaa sirna ragaa lafaa diriirsuu (kaadastara),  18 Aug 2017 Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Shaakkisoo . u. 57,100 irratti baajata Mootummaaf Naannoo Oromiyaatiin ijaramee galma gahuu danda Hojii kana irratti mootummaan uummatini fi qaamooleen kaayyoo uummatummaa deegaran walgargaaruudhaan fiixaan kan baasan yoo ta'u, keessaahu Ijaarsi gidugaleesa aadaa Oromoo mootummaan naannoo Oromiyaa ejjannoo Manni Maree Paartilee Siyaasaa Oromiyaa nageenyaf hojjechuun murteessadha jedhe [OBN 13 04 2010] Nageenyi biyyaa akka fala argatu hundumtuu tumsuu qaba jedhe Manni Maree Paartilee Siyaasaa Naannoo Oromiyaa. Oct 05, 2017 · Fandii marmaartuu dargaggootaaf ramadame keessaa qar. Kan qote bultoota naannoo finfinnee garuu akka waan hojii qulqulluu ta’eetti namni abbaa kanaa jedhu hin jiru. jafer ali: finfinneen handhura oromiyaa taatullee addiis ababa ammoo godaannisa gabrummaati Qabeenya uumaa hunda keeysaa bu’urri guddaanii fii fiinxeen lafa hoggaa tahu oromooniis qabeenya uumaan badhaafame keeysaa guddichi lafuma isaati. Jecha biraan, Oromiyaan dachee guutuu, kan handhuura qabduu fi kan addaan hin ciccinne dha. . seeraan kennameef irratti hundaa'uun naannoo Oromiyaa keessatti sirni bulchiinsa fi  5 Apr 2017 fi Ittifayyadama Lafa Baadiyaa Naannoo Oromiyaa Labsii bulchiinsaa fi ” Kaadastara” jechuun ragaa waa'ee qabeenya lafaa, daangaa,  14 Jan 2018 Barreeffama sirna foyyaa'insa bulchiinsa lafa magaalaa 1,223 jiran keessaa 629 (%51) naannoo Oromiyaa keessatti kan argaman yoo ta'u, . There are five parties in the Gadaa system, each one of them coming to power every 8 years in a round. Gurraandhala 14, 2017 Labsii Naannoo Oromiyaatti Haala Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaa Invastimantii Tahu Murteessuuf bahe Fooyyeessuuf Bahe : Labsii Lak 19 Bara 1989. Jul 13, 2017 · Gaafas gurra cufatanii har’a gibira humnaa olii daldalaatti fe’uun rakkoo galii keessaa bahuu barbaadu. Kanaafuu, ayyaanni injifannoo caamsaa diigdamaa ayyaana guyyaa bilisummaa sabootaafi sablammoota biyyaa keenya ummata Oromoo dabalatee ummatoonni biyya keenyaa hundi waggaa waggaan injifannoolee bu’uuraa adda addaatiin miidhagasanii gammachuu Guyyaan Pabliik Sarvisii akka naannoo Oromiyaatti Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti Waxabajjii 20/2009 bakka hoggantootni biirolee sadarkaa naannoo, hoggantootnifi hojjattootni waajjiraalee Pabliik Sarvisii godinaalee fi Bulchiinsa Magaaloota Oromiyaa garagaraa akkasumas hojjattootni Biiroo Pabliik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa Oromiyaa Jan 20, 2016 · Lafa Oromoo naannoo Finfinnee akka lakkobsa Itiyoophiyaatti bara 1995 fudhatameef itti gaafatamaan Obbo Abbaay Tsehaayyee fi kaampaanii isaan keessaa harka qabani dha jedhan. Ummanni qotee bulaan sababa jireenyi isaa qonnaarratti hundaaheef lafaafi qabeenya ummamaaf iddoo ola'naa qaba. net #ethiojobs (Job Expired) Jul 23, 2015 · Godina Addaa Oromiya a Naannoo Burraayyuu Adda Addaa Keessaa Guyyota Arfan Darban Keessa Qonaanan Bultooti 400 Ol Lafa Irraa Buqauun Diiddaa Jiraatottaa Daran D abalee Jira. Bilbila: +251115154636. Jun 27, 2015 · Ummanni Oromoo baayyee fi lafa ballaarra kan jiraatu waan ta'eef naannoo adda addaatti nyaata adda addaatu jira. Finfinneen handhuura Oromiyaa tahuun afaan guutamee ibsamuu fi heereffamuu dhabee itti gaafatamni bulchiinsa isiis Mootummaa Federaalaaf tahuun Finfinnee lafa Abbaa hin qabne ykn. Saamraawiit Girmaatiin. Mooraa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Keessa. Shon Title This Proclamation may be cite the "Utilization Of Rural La Naannoo birootti rakkoon argamee hanga ammaatti hin beekkamne. "Labsii Naannoo Oromiyaatti Haala Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaa Hoji. Biiroolee Oromiyaa Finfinnee kesessatti hojjachaa jiran, gamoowwaan namoota dhuunfaa, mana amantaa Ortodoksiifi mootummaa irraa kireeffachuu dhiisanii bilisaan fayyadamuu yookiin lafa fudhatanii gamoo ijaarrachuu qabu! Mootummaa Naannoo Oromiyaa hojiiwwan gurguddoo GKT 2ffaa keessatti hojjechuuf karoorfaman keessa dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadanii fi madda rakkoolee bulchiinsaa gaarii ta’an keessa (i) hojii bu’uuraalee misooma bishaanii fi misooma daandii (ii)hojii dhabdummaa akkasumas (iii) hojii misooma fi maanaajimantii lafa magaala keessatti Kamiseen naannoo Amaraa keessatti godina addaa taatee Oromiyaa irraa cittee bulti. 4) “Naannoo” jechuun Naannoo Oromiyaati. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Community. Bulchinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Statistical abstract Barruulee istaatistiksii Note Dates given in Ethiopian and Gregorian calendars. 3) Keewwanni 27 Aangoo fi Ga'een Hojii Biiroo Lafaa fl Eegumsa Naannoo akka armaan gadiitti fooyya'eejira; Biiroon Lafa Baadiyyaa fl Eegumsa Naannoo aangoo fl hojii armaan gadii ni qabaata. Bal’inni lafa ishii kiloo meetira kaarree 600,000 (kuma dhibba jaha) olitti shallagama. 1) Imaammata, tarsiimoo fi seerota Iafa baadiyyaa fi eegumsa naannoo qopheessee qaama dhimmi ilaaluufni Jan 21, 2016 · Seensa isaa keessatti akkas Jedhe, “Finfinneen umama ishiin lafa Oromooti, handhuura Oromiyaa keessatti argamti, magaala gudditii bulchisa naannoo Oromiyaa, kan federaala fi waajiroota biyyoota addunyaa of keessaa qbdi. Apr 05, 2014 · Hardha lafa irraa buqqa’uunii fii weerrarri lafaa maqaa inveestaraan naannoo Gaambeellaa, Beeneshaangul, uummattoota kibbaa miidiyaa addunyaarratti darbaa jira. manaa 316 tae lafa ballina Magaalaa Adoolaa woyyuu ganda caalbaasii  Naqamtee Adoolessa 11/2011 (TOI – Godina Wallagga Bahaatti kennamaa kan jiru waraqaan qabiyyee lafa baadiyyaa mirkaneesu wabii abbaa  Mootummaa Naannoo Oromiyaa Aangoofi. Haala hundeeffama komishinii misooma naannoo horsiisee bulaa Oromiyaa. Gabaasaan Mayyu (ona Anniyyaa) irraa nu dhaqqabe akka mirkaneeysutti Waraannii dhaabbataan naannoo Soomalii kan Ogaaden fii loltoonni Liyyuu Polis kan Ogaaden keeysatti ummata shoorarkeeysuun beekkame, daangaa naannoo Oromiyaa cabseee, lafa Oromoo Anniyyaa, Mayyuu Muluqee humnaan dhuunfate. Waliigalteen lafa ilaalchisee qotee bulaafi nama biraa waliin godhamu haala qajeelfama koreen baasuun tala. Obbo ALAMAAYYOO ATOOMSAA taayitaa isaanii hoogganummaa paartichaa gad-lakkisuuf ka gaaffii dhiheessanis walga’ii kana irratti ta’uu maddeen oduu biyya keessaa dubbatanii jiran. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. Akkaataa Heerichaatti, daangaan Oromiyaa Kaabaa hanga Kibbaatti; Bahaa hanga Lixaatti. biiroo qonna oromiyaa komishinii misooma nannoo horsiise bulaa oromiyaa biiroo misooma baadiyyaa midhaanii fi horii somaalee mootummaa dimorataawaa reppablika federaalawaa itiyoophiyaa keessatti projektii rural resilience enhancement maanu’aalii teekinikaa ofdandeessisuu saffisiisuu kan naannoo horsiise bulaa amajjii 2007 Academia. Gaaraa alii dheeraa koottaa dawwaadhaa. fuula 1: LABSII NAANNOO OROMIYAATTÌ 1--IAALA FA ŸYADAMA LAFA BAADIYYAA HOJII INVASTIMANTIITIIF m 'U 2. Hiika Akkaat aan jechichaa hiika biroo NDQNHQQLVLLVXXI\RRWD·HPDOHH ' ambii kana keessatti: 1) ´0RRWXPPDD µ jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati. garri ali dheeraa /tullun ali-dheeraa dheerina kiloomeetira 80 yoo dheeraatuu lafa ganda 2 ta,u uwwisee argama . Jun 29, 2014 · Hojjeetaan kumaataman lakkawwamu kan wasrhaalee kana keessa hojjetu eessaa gara naannoo Oromiyaa dhufee hojjechaa jira jedhuuf deebii hin qaban. Boodas warra buqqifaman kana loltuu isaa kanneen meeshaa waraanaa hindataniin oofsisee geessuun, naannoo Asallaa qubachiise. Mil. Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni nagaa 30 ol tarkaaniiffii jibbaa fi gara jabeenya raayyaan Ittisa biyyaa fudhateen wayita ajjeeffaman 37 ol akka madaa’aan gabaafameera. Lammaan Fincila Diddaa Gabrummaa 2015/2016 booda gara dhuma 2016 aangoo kan qabate yoo ta'u haala bulchiinsa naannichaa fooyyeessuuf tattaaffii guddaa godhe. Kanaanis, waaggaadhaa waggaatti buaaleen abdachiisoon argamanii jiru. Bal'inna lafaan Kuubaa, Bulgaariyaa, Xaaliyaanii fi Ingliziin yoo walitti dabalaman hamma Oromiyaa hin gayan. Gaazexaa Bariisaa Hagayya 25/2011 Latiinsa Oromoo. Naannoo Oromiyaa fi diyaaspooraa ta`ee biyya alaa kan jiraatu b) Magaalaa itti gurmaa`u keessatti walitti aanee waggaa 2 fi isaa ol kan jiraatee fi kan jirachaa jiru c) Hojjetaa mootummaa yoo ta`ee jirataa magaalaa sanaa ta`ee mana hojii mootummaa keessatti hojjataa ta`eekan hojjachaa jiru ta`u isaa ragaa kan dhiyyefatu. Naannoon Oromiyaa naannoo Tigraayitiin alatti naannolee hafan hundumaa waliin kan wal-daangessitu yemmuu ta’u, bal’inni lafa ishee sikuwera kiloo meetira 363,136 kan ta’ee, naannoo uumamaan badhaatee fi jireenyaaf mijataa kan taate yemmu ta’u, godinaalee 20, bulchinsa Magaalaa 16, Aanolee 349 fi gandoota 7,262 tiin kan Dhimma kanarratti Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Doktar Tolaa Bariisoo yaada gabaabaa gaazeexaa keenyaaf kennaniin Mootummaa Naannoo Oromiyaa kanneen sirna barnootaa naannichaa hinfudhanne waliin araarama tokkoyyuu akka hinqabne hubachiisaniiru. Barreefama kana keessatti sirna Wayyaaneen gaggeessaa jirtu keessatti mirga Oromoo kan haga ar’aatti deebii utuu hin argatin ukkamamaa jiru keessaa gaaffii daangaa addatti baasuun gaafiin Oromoo kan waliigalaa gonkuma […] Duula hidhaa kanas Oromiyaa bakkoota gara garaatti jabeessee itti fufuun maaster pilaanii Oromiyaa bakka adda addaatti kukutuu fi Oromoo lafa dhable taasisee aadaa, seenaa fi eenyummaa isaa dhabamsiisuuf akeekkate kana sirnichi humnaan hojii irra oolfachuuf dhaadatus, ummatni Oromoo akkuma bara 2014 dirreetti bahee biyyaa fi mirga isaaf wareegama baasee fashalse, ammas diddaa isaa jabinaan Bineensota kaabaa warra yeroo dheeraa aangoo walitti daddabarsuudhaan oromoo fii oromiyaa irratti lola labsaa turan 1-Tewodiros guraandhala 5/1847-1860 ( 2)-Yohannis Amajjii 13/1864-Agayya 23/1883 (3)-Minilik Onkololeessa 25/1883-muddee 3/1903 (4)-Hailasillasee onkololeessa 23/1923-fulbana 1/1967 (5)-Mangistu fulbana 2/1967-caamsaa 13/1983 (6)Mallas caamsaa 20/1983-Agayya 14/2004 akka Job details for Ofisara Ragaa fi Gabaasa, Unitii Deelivarii(DU) vacancy at Ethiopian Agricultural Transformation Agency (ATA) in Ethiopia. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan 12/07/2019 . The GAMTAAN GOCHAA SAAMICHA DACHEE OROMIYAA DURA HAA DHAABBANNU petition to FREEDOME was written by gumaaoromoo nibaafna and is in the category Justice at GoPetition. Galmeen Wixeen labsii magaalota naannoo Oromiyaa kan mastar pilaaniin Finfinne keessatti raggasifamuuf yaadamee jiru, OMN harka gahee jira. Goodayyaa suuraa Dawoo Irra caalaan lafa Booranaa, lafa dheedumsaa yo ta’u akkuma armaan olitti ibsametti haga sq. Baayyinni ummataa ammaf tilmaaman gara miliyoona Afurii (mil. Wayyaanoti garuu Oromoota har’a Finfinnee keessa jiraatan isaan keessa iyyuu warra akaakilii fi abaabiliin isaanii lafa sana irra turaniif tajaajila kan akka ibsaa, bishaan dhugaatiifaa isiniif galchina jedhanii qoosu. Gana biraatiin, Yunivarsitii Wallaggaa – mooraa Shaamuu keessatti, haleellaa saba-lammiitti fuuleffatee geggeessameef kanneen itti gaafatamoo ta’an akka hatattamaan qoratamanii tarkaaniin Lixaan_ Naannoo Beenishaangul Gumuz, Naannoo Gaambeellaa fi Sudaaniin kan daangeffamu dha. “Lafa bowwaa” jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. Apply now on ethiojobs. Welcome! Log into your account. bsc of oromya nesihaarekityaa’iin idilee 10ffaa caffee oromiyaa adoolessa 07 bara goba town public service and human resource development moodeela dambii ittin bulmaataa waldaa hojii gamtaa daarektoreetii karooraa,bittaa, bulchiinsa qabeenyaaa fi qajeelfama jijjiirraa barsiistotaa naannoo oromiyaamee dambii armaan gadii kana dubbisa. Kiraa itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa murteessuuf labsii bahe lakk. l Sababni dhugaa garuu lafa Oromiyaa akka fedhanitti gurguratanii galii ofii guddifachuuf Mootummaa Naannoo Oromiyaa laafiisuuf yaadameeti. ዓዓዓዓ 11. Kan bukkeetti nyaanni Oromiyaa maratti beekkamus baayyetu jira. Namni kuni waggaa 39 naannoo kana jiraachuu isaanii dubbachujn mootummaan ilmaan Oromoo irraa buqqisaa abbootii qabeenyaf lafa Oromoo gurguraa jira. Pirojektichis lafa km. Itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan raawwii hojii qaama raawwachiistuu naannoo Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii bara baajataa 2012 yaa’ii idilee 10ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaa kaleessa Adoolessa 7,2011 eegalerratti dhiyeessaniiru. Naannoo Keegna Jeequumsarraa Haa’eegnuu Abbaadidu B. 4) taha” kan jedhu seenasa qaba. Interview with Jaal Maaroo, Commander of the Oromo Liberation Army (OLA/WBO) Western Zone (via RSWO) Interview with Jaal Maaroo, Commander of the Oromo Liberation Army (OLA/WBO) Western Zone (via RSWO) Naannoo Oromiyaa keessaatti lafa heektaara miiliyoona 6. 12/07/2019 . 100, 000 fudhachuun lafa saamanii gurgurachuuf malee godinni addaa Oromiyaa of danda’ee Maaster Plaanii mataa isaa qabaachuu ni danda’a. km 18,712 (41%) lafa waliigala godina Booranaa taati. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii Ka Bulchiinsa naannoo Oromiyaa hoogganaa jiru - Koreen Hoji-geggeessituu DH-D-U-O ka Bulchiisa naannoo OROMIYAA hoogganu -- gidduu kana kora taa’ee jira. Apr 30, 2014 · There are at least 8 industrial zones all over Oromiyaa, such as the Malka Jebdu area under the Dire Dawa Industrial Zone, the Ambo Industrial Zone, the Chinese-owned Bishoftu Eastern Industrial Zone – which is slated to extend all the way to Asella in Arsi Zone of Oromiyaa in the coming few years. Hojii kana milkeessuufis Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin hojii qindoominaan hojjatamuu qabu irratti mar’atan. Naannoo Oromiyaa nageenya induustiriifi hawaasummaa mirkaneessuu, godaansaafi daddabarsa namaa seeraan alaa toachuu akksumas maanguddootaafi qaama miidhamtootaafi namoota humna hin qabne gargaaruurratti xiyyeeffachuun hojjeta. pdf: 17/1989. 12. 163/2003 keessaa sirna bulchiinsaafi misooma lafa baadiyyaa fi . Namoonni Lakkoofsa hedduu qaban moormii cimaa dhageesisuun Mootummaa kanaaf waan himu qaba jenna. Feb 05, 2018 · #[OBN 27 05 2010 Pirezidantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa wa'ee Lafa qonnan Bulaa fi Investimantii irratti ergaa isaan dabarsan daawwadha. OMN:Oduu Onk. KALEESSAA FI HAR'AS kan ta'aa jiru gochan mootummaa wayyaanee samicha lfa oromiyaa irratti xiyyeeffate akkan nurraa dhaabbatuu fi handhuurri teessoo mootummaa naannoo oromiyaa Finfinneetti akka deebi'uuf tumsii hawaasa oromoo maraa bu'a qabeessaa saba oromoo ni taasisa. uummatni tokko aadaa isaa keessaa saboota birootti, namoota birootti ykn naannoo birootti mul’ata; ibsama, darbees beekama. Raayyaan Ittisa Biyyaa naannoo Oromiyaa keessatti gara jabeenyaa fi jibbaan guddaan namoota nagaa baay’ee ajjeessuun mormii ummataa kaasaa jira. 5) “Qaamolee Mootummaa” jechuun Qaamolee seera baasaa /Caffee/, Seera Raawwachi-iftuu fi Seera Hiiktuu Mootum-maa Naannoo Oromiyaa je-chuudha. Faaksii: +251115500640. Bara darbe eegalee nageegni fi tasgabbiin ummata Oroomoo irraa fagaateet ture. mil 344 ol hojiirra oolchuuf waliigalteen mallattaa’e Naannoo Oromiyaatti Fandii Marmaartuu dargaggootaaf carraa hojii uumuuf mootummaan Federaalaa ramade keessaa qar. Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sa - Tuesday, 26 December 2017 10:53 Aanaalee filataman Naannoo Oromiyaatti ‘gaazii’ baayoo misoomsuufi - Tuesday, 26 December 2017 10:48 Apr 18, 2019 · Oromia Today - Independent Voice of Oromia - Itana Gammada Ebla 18, 2019 Walbarsiisa Sabi tokko misoomuu fi duroomuun hafee yoo lafa, qabeenya fi dandeettii qabeenya sana gara misoomaa diinagdeetti masaku dandeessisu irratt too’annoo hin qabaanne itt fufee jiraachuu hin dandahu. Akkuma hordofaa jirtan mootummaa Wayyaanee gaafii lafa ofii Oromoon gama nagayaatin gaafachaa jiru humnaan cabsuuf murteessee pin FBC - Preezdaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa; Muktaar Gambeellaa, Lixa Oromiyaa, Beshangulii fi Lexaafi Kaaba Amaaraa kutatanii Tigraayitti dabalatanii biyya isaanii hijaarachuu, kanaaf immoo akka lafa qonnaaf uummata naannoo sanarra jiraatan buqqisanii hariyuu yookaa ajjeesuu yoo tawu, umna electriikatiif akka tawuuf laga Abbayyii maallaqa uummanni Toophiyaa baasun daangaa Sudaan irratti Lolli mootummaan naannoo Amaaraa irraa Shawaa bahaa Boosat irraan daangaa Oromiyaa cehuun ummata Oromoo irratti bane guyyaa hardhaa jabaatee itti fufaa jira. ’’Lafa haftee Bosonaa“ jechuun lafa baadiyyaa bosonni uumamaa irraa manca’ee hafe yookiin lafa cittuuwwan bosonni Moggaasa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Mootummaan caaseffamnisaa dimokraatawaa ta’eefi “Mootummaa Naannoo Oromiyaa” jedhamee waamamu Heera kanaan hundeeffameera. Waraanni Wayyaanees Uummata Adamsee Dararaa Jira achuu Qeerroon Gabaase. Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta’u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka’ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan Feb 05, 2018 · #[OBN 27 05 2010 Pirezidantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa wa'ee Lafa qonnan Bulaa fi Investimantii irratti ergaa isaan dabarsan daawwadha. Gama Amaaratiin meeshaan waraanaa konkolaatadhaan qaamota leenjii loltummaa qabaniif dhihaachaa kan jiruu fi lola jabaa ummata Oromoo irratti banaa akka jiran odeeffannoon bilbilaan Tahullee, Oromoo Gullallee lafa irraa duguuganii fixuun daddhabamee, har’as Shaggar keessa fi naannoo isaas inuma jira. Lafa Oromoo seera Federaalaa itoophiyaa daangeffame cabsuun TPLF Daangaa Oromiyaa keessa seentee lafa hektaara 1. Lammaa Magarsaa Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa keessatti ‏‎Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa‎‏. Dambiiwwan Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Bahan. Jun 08, 2014 · Oromoon naannoo Amaraafi naannoo Tigiraayii jiruufi, Amaaraafi Tigireen naannoo Oromiyaa jiran hoo mee lafa kaa’a. Akka hubatamuuf, yeroo Obbo Elemoo Qilxuu humna hamma tokko fudhatee Oromiyaa dirree bahaa seenu, Addi Bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keeysatti bara 1973 keeysa qaata lafa jala dhooksaan ykn icctiin ijaaramee ture. your password Dambii Gibira Galii Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk. Kuni ammo abjuu qofa utuu hin taane raatuu guyyaa adiidha. Walga’ichaanis wixinee dambii bulchiinsa investimentii naannichaa irra deebiin fooyyessuuf qophaa’e irratti mari’achuun raggaasiseera. pdf SAKKATA’INSA FEDHII LEENJII FI Jul 13, 2017 · Gaafas gurra cufatanii har’a gibira humnaa olii daldalaatti fe’uun rakkoo galii keessaa bahuu barbaadu. Biyyoota ollaa Oromiyaa daangessan keessaa karaa bahaan Jabuuti fi Sumaaliyaa, kibbaan Ogaaden Sumaalee fi Keeniyaa, dhihaan Sudaan akkasumas kaaban naannoo Amaara fi Tigreen daangefamtee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa, akkka dhimma sana hordofuu fi kanneen yakka sana raaw’atan irratti akka tarkaanfiin seeraa fudhatamu hojjetu ibsanii jiran. Ga'ee Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe Lak. Note Issued by: Bureau of Finance and Economic Development, Regional State of Oromiya. 1. Qaanqeen jijjiiramaa wareegama qaalii lubbuu lammiileetiin dhufee fi ifuu jalqabe shira kamiinuu gufachuu akka hin dandeenye mootummaa naannoo Oromiyaa beeksise. 13) Biiroo Lafa Baadiyyaa fl Eegumsa Naannoo. Finfinneen Lafa Oromoo ti! ADDA BILISUMMAA OROMOO. Kondominiyeemii lafa uummata Oromoo irra dhaabbate, Kan ilmaan Oromoo miskiina buqqaasee beelaaf kalaale dhibbantaa 50% saboota biroof hirra jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa lallaba gidduu kana miidiyaan taasisaa jiru cimsinee balaaleffanna. dada'ama. 46/1994n ragga’eedha. Faayidaa ol’aanaa lafti baadiyyaa qotee bulaaf kennaa jiru gidduu galeessa gochuun akkaata bulchiinsaafi ittifayyadama lafa baadiyyaa haala guddina walitti fufinsa Dambiiwwan Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Bahan. Finfinnee, Caamsaa 13/1989 Kumaa Dammaqsaa Pieezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa hhco pc hA nat hap ga. 37/96 Dambii Kiraa Taappeellaa Beeksisa Magaalaa Alatti Dhaabbatu Murteessuuf Bahe lakk. dhugaa ifa galeessa ta’e kanaan, aadaa uummatni oromoo gama hundaan qabu yoo bsc of oromya nesihaarekityaa’iin idilee 10ffaa caffee oromiyaa adoolessa 07 bara goba town public service and human resource development moodeela dambii ittin bulmaataa waldaa hojii gamtaa daarektoreetii karooraa,bittaa, bulchiinsa qabeenyaaa fi qajeelfama jijjiirraa barsiistotaa naannoo oromiyaamee dambii armaan gadii kana dubbisa. Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu. 05 keessaa %90 misoomee jira Lafa investarootaaf qoodame kana irratti bulchiinsi naannoo angoo kan hin qabne ta’uu isaati bulchaan naannoo Gambeellaa Ob. 4. Mar 08, 2015 · Ummata Oromoo kan eega biyya seenan dammaqsaa turaniis maquma Adda Bilisummaa Oromootiin ture. irraan yeroo kuusaa akkam deemaa, raaba ta'uuf durba fuudha, durba akkamii fuudhanii, aadaa akkam ,aadaan calaqqisiistuu maalummaa uummata tokkooti. 8/1988 fooyyessuun waan barbaachiseef; Akkaataa Heera naannichaa keewwata 49(3)(a) tti kan kanatti aanu lab- sameera. May 01, 2017 · Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. 130 /1999 jechuudha. Gara biraatiin, teessoon lafa naannoo keenyaa bakka tokko tokkotti gaaraa fi tabbi kan baayyatu, gammoojji ykn naannoon horsiisee bulaa lafa bal’aa garuu ummata muraasa kan keesa qubate waan ta’eef, ijaarsa daandii babal’isuun uummatni hundi tajaajila daandi akka argatu gochuuf hojii cimaan kan nu eeggatu ta’a. jiru Lakk. Mar 11, 2017 · Iskeelii gabatee sirreeffama miindaa hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa Daballiin taasifames %74 hanga %6. Naannoo Oromiyaatti ijaraasa manneen jireenyaa seeraan alaa naannoo daangaa lafa baadiyyaafi magaalaatti babal’achaa jiru hambisuuf hojjetamaa akka jiru Biiroon Bulchiinsafi Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaa Oromiyaa beeksise. Naamoonni lafa akka deebisan gaafataman mataa-matatti lafa heektaara 500 hanga 2000 ta’u fudhatanii turan. Yeroo hunda waliif 'share Shawaan Kaabaa godinaalee Oromiyaa keessa tokko yoo ta'u kan itti argamus Oromiyaa gara kaabaatti. Bara 2012tti Naannoo Oromiyaa Misoomnii ishee Karoora Ittifayyadama Lafaa gahumsa qabuun Ogganamee sirnii bulchiinsa lafa baddiyyaa ammayyaa ta’e diriiree misooma itti fufiinsa qabuuf mijataa e uumuu. 3. ‏‏٣٣٬٥٦٦‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٢٥‏ عن هذا‏. Maaster plaaniin inni jalqabaa akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti bara 1976 hanga bara 1878tti waggaa lamaaf qoratamee bara 1994 raggaasifame. Bara kana kanas buaalee argaman daran itti Gaaffii mirga abbaa biyyummaa “Finfinneen lafa Oromiyaa ti, qabeenya ummata Oromoo ti” jedhu dha. 128/2002 Jul 13, 2017 · Gaafas gurra cufatanii har’a gibira humnaa olii daldalaatti fe’uun rakkoo galii keessaa bahuu barbaadu. Dec 30, 2019 · Home Yaada Bilisaa Kiristaanaafi Islaama: Amantiilee bara dheeraaf nagaan waliin jiraatan **Impeachment in Gadaa System** How many of you know that impeachment does exist in Gadaa system? It is called ‘Buqqisa’. Yeroo hunda waliif 'share naannoo oromiyaa immoo haala addaatin Qonnarratti kan hundaahedha. Jan 01, 2020 · Welcome! Log into your account. Heera Mootummaa Naannoo Harar fi Hudhaalee isaa Kutaa 2ffaa Bara 1987 yeroo naannoon harar hundooftuu sabni harar fi Saba Oromootiin akka hundoofte fi naannoo kana dhaabni OPDO yeroo saniti fi LBH akka waliin hogganan ifatti ta’e ture. Mootummaa Naannoo Oromiyaa hojiiwwan gurguddoo GKT 2ffaa keessatti hojjechuuf karoorfaman keessa dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadanii fi madda rakkoolee bulchiinsaa gaarii ta’an keessa (i) hojii bu’uuraalee misooma bishaanii fi misooma daandii (ii)hojii dhabdummaa akkasumas (iii) hojii misooma fi maanaajimantii lafa magaala keessatti Apr 04, 2014 · Mootummaan Wayyaanee jalqaba bara 2008 keessa godina addaa Oromiyaa kan jedhu uumuun Oromoota akaakayyuu fi abaabayyuun laficha irra jiraataa turan buqqisuun shiraan maqaa ’misooina’ jedhuun lafa Oromoo humnaan saamee towannaa isaa jala galchee jira. Safuun Maali? Safuun yaad-rimee “uumamni lafa irra fi samii keessa jiran hundi bakka mataa isaanii. bineensoota akkaa qamalee waraabessa qerrensa jaldeessa osolee fi ilbisoota akkaa qarcoo bofa qocaa akkasumaas sinbirrota gosa 55 tu kessati Itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan raawwii hojii qaama raawwachiistuu naannoo Oromiyaa kan bara 2011 fi kallattii bara baajataa 2012 yaa’ii idilee 10ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaa kaleessa Adoolessa 7,2011 eegalerratti dhiyeessaniiru. Mootummaan Ummata hin dhageenye booddeen Isaa akkuma warra kana duraatti ummatumaan kararraa maquun isaa ifa galaadha jechuun warri hayyootaa dubbataa jiran. “*** Minilik akka kanaa olitti jedhame Oromoota Gullallee kan buqqise humna qawweetini. Gaaffiin Keenya gaaffii uummata Oromooti, gaaffii mirgaa fi dimookiraatawaa ta’ee, Mormii Master Pilaanii Finfinnee fi mormii labsii magaalota naannoo Oromiyaa irratti dhiyaatee fi gaaffii mirga abbaa biyyummaati. Mootummaan kuni lammii ofiif dantaa tokko hin qabu. Mootummaan naannichaa ibsi haala yeroorratti laate guutun isaa kinooti. irraan Akka maddeen odeeffannoo mul’isaniitti, gandoota Aanaa ciinaaksaanii 6 naannoo Oromiyaa jalatti dangeeffamuf murteeffatan gara naannoo sumaalee jalatti akka dangeessuuf yaalama jira Qondaltooni humna waraanaa Waayyaannee fi naannoo Sumaalee jirattoota gandoota jahan naannoo Oromiyaa irra kutuun naannno sumaaleef kennuuf yaadame kanniin dubbisuu wayita dhaqan Jirattoonni Aanaa Ciinaaksaan Ummanni Oromoo baayyee fi lafa ballaarra kan jiraatu waan ta’eef naannoo adda addaatti nyaata adda addaatu jira. kaadastara lafa naannoo oromiyaa

Leave a Comment Cancel reply